HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser hos MGC|REGNSKAB

1. Definitioner og generelle betingelser

1.1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra MGC Regnskab.

1.2. Standardbetingelserne udgør, med i øvrigt andet skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for alle opgaver hos MGC Regnskab.

1.3. Standardbetingelserne er gældende for projekter udført af MGC Regnskab. Ansvaret for evt. brug af underleverandører påhviler MGC Regnskab.

1.4. Standardbetingelserne er gældende for alle opgaver, medmindre andet er aftalt.

1.5. MGC Regnskab assisterer med bogholderi og support i henhold til timebaseret betaling. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid pr. hele time.

1.6. Der er ingen binding på opgaverne.

2. Priser og betaling

2.1. Betalingsbetingelser er 10 dage netto fra fakturadato.

2.2. Betales der ikke rettidigt, pålægges et rykkergebyr efter gældende lovgivning for hver opkrævet rykker samt renter ved for sen betaling. Efterfølgende ved forsat ikke betalte faktura vil sagen overgå til retslig inkasso uden varsel.

2.3. MGC Regnskab fakturerer alle opgaver månedsvis bagud. Der kan forekomme fakturering forud for opgaver samt forudbetaling inden opgaver eller andet er opstartet.

2.4. MGC Regnskab fakturerer i henhold til standard timepris samt efter forbrugt tid, såfremt ikke andet er aftalt.

2.5. Tidsforbrug til transport, møder og relaterede udgifter, faktureres ikke med mindre, andet er aftalt.

2.6. Ved transport til møder faktureres der for KM-penge svarende til statens takster.

2.7. Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms.

2.8 Prisændringer kan varsles med løbende måned + 30 dage.

3. Rettigheder til Arbejdet

3.1. Alt regnskabsmateriale tilhører kunden.

4. Tavshedspligt og referencer

4.1. MGC Regnskab forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt uden særskilt samtykke fra kunden.

4.2. MGC Regnskab har ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden samt projektet og en eventuel slutkunde som reference.

5. Behandling af personoplysninger

5.1 MGC Regnskab er underlagt hvidvaskningsloven. Dvs. at MGC Regnskab er forpligtet til at indhente legitimation på kunden til opfyldelse af gældende lovgivning.

5.2 CPR-validering og andet fortroligt materiale vil blive opbevaret jf. gældende lovgivning.

6. Force majeure

6.1. MGC Regnskab er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemførelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. MGC Regnskab er således fritaget for ansvar over for kunden, såfremt MGC Regnskab forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen på grund af forhold, som MGC Regnskab ikke er herre over, og som MGC Regnskab ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet.

7. Tvister

7.1. Enhver tvist vedrørende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opstår i forbindelse med dens indgåelse, gennemførelse eller ophør, skal endeligt og bindende for parterne afgøres ved Byretten i Hjørring som første instans.